خانهصدقهورود
first slide

متوفی

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
امروز
متوفی
حاج سید محمد طالقانی
تاریخ فوت:
1402/03/01
متوفی
حاجیه خانم زهره سرجوقیان
تاریخ فوت:
1403/03/27
متوفی
ایران مطبوع ریاحی
تاریخ فوت:
1403/04/02
متوفی
احمد رضا داروئی فرد
تاریخ فوت:
1403/04/01
متوفی
مرتضی هاشم زاده
تاریخ فوت:
1403/04/03
متوفی
مجید محمدی
تاریخ فوت:
1403/04/02
متوفی
اکبر قمی نژاد
تاریخ فوت:
1403/04/02
متوفی
سعید فروتن
تاریخ فوت:
متوفی
مهندس محمدرضا جمشیدیان
تاریخ فوت:
1403/03/31