خانهصدقهورود
first slide

مراسم ها

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
امروز

مراسم یافت نشد

متوفی

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
امروز
متوفی
حاج ناصر موسی پور
تاریخ فوت:
1402/12/06
متوفی
کربلایی رضا سعیدی
تاریخ فوت:
1402/12/05
متوفی
حاجیه خانم آغاملک کسائی
تاریخ فوت:
1402/12/05
متوفی
حاج بهرام جعفری
تاریخ فوت:
1402/12/06
متوفی
ماه بیگم مرادی
تاریخ فوت:
1402/12/04
متوفی
توران سموعی
تاریخ فوت:
1402/12/06
متوفی
محمد نوابی
تاریخ فوت: